دسته‌ها
ashaar

فریادرس

به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم
نظری به حال زارم که تو منجی جهانی

ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی
به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی

تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم
چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی

این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم

خیلی زیباست